Club info

Groepsfoto 2016

Incasseren contributie 2017

De contributie 2017 wordt 6 januari geïncasseerd door de Rabobank  voor de leden die de automatische incasso in het verleden hebben afgegeven.
Voor de leden die nog géén automatische incasso hebben afgegeven moet de contributie € 55,= uiterlijk 25 januari 2017 binnen zijn.
Is de contributie niet binnen dan zullen we deze leden afmelden bij de NTFU, omdat we als club dit financieel risico niet kunnen dragen.
Wil je alsnog een automatisch incasso afgeven, dan kun je via de site dat formulier uitprinten en insturen naar de mail van penningmeestertcn@gmail.com

Gooi je ledenpasje van de NTFU niet weg.

De ledenpas die je dit jaar hebt ontvangen blijft voor altijd geldig.
Je ontvangt dus geen nieuwe pas in 2017.
Extra handig: je vindt je ledenpas nu ook digitaal.
Voor meer info ga naar de site van de NTFU.

Groeten,
Thea von Kriegenbergh
Penningmeester TCN

Het archief van TC Nuenen

TCN bewaart zo'n beetje alle uitgebrachte publicaties, zowel digitaal als op de ouderwetse manier, op papier.

Sinds kort hebben we een taakverdeling: Johan Pullens zorgt voor het algemene archief en bij Maarten Klomp komt alle papierwerk, verslagen, artikelen, foto's, KK etc te liggen. Huub Strijbos beheert het digitale archief.

Als leden inzage willen hebben, foto's willen gebruiken of wat dan ook, neem dan even contact op met het bestuur.

En mocht iemand iets hebben met betrekking tot onze club wat leuk is om centraal te bewaren, neem even contact op met Johan, Huub of Maarten (zie het colofon in de KK).

Maarten Klomp

Organisatie TCN agenda

Beste mensen,

Onlangs heeft Neel Rijnders het beheer van onze jaarkalender van Thea overgenomen.
De bedoeling van deze kalender is informatie naar onze leden en het zorgen dat er geen twee evenementen/tochten op dezelfde dag/weekend gepland worden.

De ATB- en Toertochtenkalender voor de wekelijkse clubritten vallen hier niet onder, maar denk vooral aan de Spanje-reizen, HBT-weekend, Zeeland, Limburg, Lutzenrath, damesweekend, jaarfeest, Ledenvergadering, Dak van Brabant, van Goghtocht etc.

We roepen dan ook alle commissies en organisatoren van dergelijke ritten/evenementen op om zodra data bekend zijn, deze door te geven aan Neel Rijnders ( c.rijnders@onsnet.nu) .

In geval van "dubbele" activiteiten geldt dat wie het eerst heeft aangemeld, voorrang heeft.

Met sportieve groeten,
Het bestuur

Kom toch fietsen !!

Beste leden,

Ontelbaar vaak wordt er gezegd: we hebben zowat 300 leden, maar we zien er zo’n 100 a 150 geregeld fietsen, in clubverband, solo of in “besloten” groepjes. Waar zou de rest toch zitten?

Heel goed bezocht zijn onze Snerttocht met nieuwjaarsborrel, de Lentetocht, het jaarfeest, thema-avond en algemene ledenvergadering. En toch komen er dan ‘maar’ 1/3 van alle leden. Nog steeds een enorme groep, maar toch…, we missen er zo’n 200!

Wij kennen de redenen niet waarom de helft van onze leden bijna onzichtbaar is. We zouden dat graag wel willen weten en roepen jullie op eens naar ons te reageren. Mogelijk gaan we de komende tijd zelf contact met je opnemen.

Misschien moeten we ons aanbod van activiteiten aanpassen, misschien zijn er onvervulde wensen (op club- en fietsgebied natuurlijk), misschien heb je goede ideeën om de opkomst te vergroten.

Dit geldt uiteraard zowel voor de wegfietsers als de mountainbikers.

We zitten vooral tijdens de avondritten in een soort vicieuze cirkel: doordat de opkomst gering is, kunnen we nauwelijks voldoende snelheidsgroepen maken, en dat weerhoudt leden dan misschien weer om te komen met als gevolg nog minder fietsers. Ook dat geldt voor de weg en de bossen.

Met andere woorden, hoe hoger de opkomst, des te meer verschillende groepen we kunnen vormen en dus voor elk wat wils.
Kortom, dit is een oproep om vaker te komen fietsen en dit is een oproep om je wensen en ideeën te spuien.

Wil je reageren, neem dan svp contact op met je bestuur (kijk in het colofon van de Krakende Kettingen of op onze website/commissies/bestuur voor informatie)

Met sportieve groeten,

Thea, Harrie, Frank, Joop, Harrie en Maarten

Hoe zijn alle TCN-leden verzekerd?

De NTFU-fietsschadeverzekering
Als lid van de NTFU ben je automatisch verzekerd tegen onder andere materiele schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval. ( dus niet diefstal !!). Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een NTFU-evenement, maar ook als je alleen of met je clubgenoten gaat fietsen. Bovendien is de schadeverzekering geldig in heel Europa. De verzekering is persoonsgebonden. Heb je meerdere fietsen, bijv. een racefiets en mountainbike, dan hoef je ze niet beiden te verzekeren. Je bent namelijk verzekerd voor de fiets waar je dat moment op rijdt.
De maximale uitkering is 1000,- per gebeurtenis. Voor persoonlijke eigendommen is dat 115,-. Het eigen risico is 50,- per gebeurtenis. 
De vergoeding van de schade wordt uitgekeerd aan de hand van de dagwaarde van je fiets of het betreffende onderdeel.
De dagwaarde wordt bepaald door de nieuwprijs, verminderd met 1% per maand. Heb je een fiets die meer waard is dan 1000,- dan kun je via een aanvullende verzekering de dekking verhogen tot maximaal 10.000,-.
Kijk hiervoor op www.ntfu.nl   bij /producten/verzekeringen.

Het melden van schade gaat met een digitaal schadeformulier, ook te vinden op de website. Je moet wel even inloggen met je NTFU-nummer.
Je hebt voor het melden foto's van de schade aan fiets en kleding etc. nodig, en aankoopbewijzen en schriftelijke offerte van de reparatie. Na melding krijg je een bevestiging van de verzekeraar en wordt de claim in behandeling genomen.

Uiteraard wensen wij iedereen een schadevrij en veilig seizoen toe.

Maarten Klomp

Aanleveren data voor de TCN-Activiteiten-kalender

Aan alle commissies

Beste sportvriend,

Om de TCN-Activiteitenagenda van 2016 te plannen en te publiceren verzoek ik jullie tijdig de datums door te geven van de activiteiten die reeds bekend zijn bij diverse commissies.
Omdat er jaarlijks nogal veel TCN-activiteiten zijn waarbij soms, in een bepaalde periode, zelfs meerdere activiteiten op een en dezelfde datum plaatsvinden en we dit willen voorkomen is het belangrijk om de datum af te stemmen.

In overleg kan dan de geplande datum definitief  vastgelegd worden in de agenda en/of eventueel aangepast worden.

De datums die in de Clubkalender staan zijn definitief.
Wij verzoeken u daar rekening mee te houden.

De mediacommissie plaatst geen activiteiten op de site en of in de KK als dit niet in de agenda is opgenomen. Eveneens worden er geen e-mails verzonden voor aktiviteiten als deze niet zijn aangemeld.

Tenslotte zal ik zorg dragen voor tijdige publicatie.
Voor actuele activiteiten die op de kalender staan Klik hier
Voor meldingen activiteiten e-mail naar: c.rijnders@onsnet.nu

Met sportieve groet,
Neel Rijnders

Aan alle commissies

Beste sportvriend,
 
Het is ons allen bekend dat TC Nuenen een grote en actieve vereniging is voor en door de toerfietser. De vele en uiteenlopende activiteiten die door diverse commissies en/of personen worden georganiseerd geven onze leden en overigen vele mogelijkheden om daaraan deel te nemen. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag blijven handhaven.
 
Maar juist door dit grote aantal TCN-activiteiten krijgen we jaarlijks een aardig volle agenda,
waarbij soms, in een bepaalde periode, zelfs meerdere activiteiten op een en dezelfde datum plaatsvinden en daar zijn we natuurlijk niet zo blij mee.
Het bestuur streeft ernaar om deze gang van zaken te voorkomen en gaat om deze reden vanaf heden een nieuwe toepassing van de TCN-activiteiten-kalender hanteren.
 
Elke commissie/persoon kan naar eigen inzicht/voorkeur een activiteit op datum gaan plannen en gaat vervolgens daarover met Neel Rijnders (c.rijnders@onsnet.nu) in overleg om te kijken of die gewenste datum beschikbaar is. Indien dit het geval is kan die datum definitief worden vastgelegd op de kalender. Als betreffende datum al een bestemming heeft zal Neel betrokkene verzoeken op zoek te gaan naar een alternatief.
Vanaf heden is Neel bereid om de TCN-activiteitenkalender te beheren/coördineren.
Uiteraard geniet het aanbeveling om tijdig met hem contact op te nemen om een gewenste datum voor een bepaalde activiteit met hem af te stemmen.
Elk jaar zijn er echter enkele data die al zijn gereserveerd en waarop bij voorbaat geen andere activiteit kan worden gepland.
Deze data staan vast voor; snerttocht in januari, Dak van Brabant in februari, lentetocht in april, Van Gogh toertocht in juni en tenslotte nogmaals Dak van Brabant in oktober.
Wij verzoeken eenieder daarmee rekening te houden.
Tenslotte zal Neel zorg dragen voor tijdige publicatie.

Op deze wijze hopen wij tot een optimale afstemming van de TCN activiteiten te komen.
Wij hopen dat ieder begrip heeft voor deze enigszins nieuwe methode en rekenen daarbij  op ieders medewerking.
 
Met sportieve groet
Het bestuur